Zastupuji klienty před soudy a jinými orgány veřejné moci a

především se zabývám

Rodinné právo

Rodinné právo, rozvod, péče o dítě, vypořádání společného jmění manželů.

Nemovitosti

Nemovité věci, koupě, prodej, darování nájem, pacht, věcná břemena, služebnosti.

Trestní právo

Trestní právo, obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení.

Obchodní právo

Obchodní právo, právo obchodních korporací a dalších právnických osob.

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo, právo sociálního zabezpečení.

Komunální právo

Právo územních samosprávných celků, veřejné zakázky, GDPR.

Sportovní právo.

Sportovní právo. Související právní služby v oblasti sportovního práva.

Závazkové právo

Závazkové právo, sepisování smluv, vymáhání pohledávek.

Pracovní právo

Pracovní právo, pracovní úrazy, nemoci z povolání.

Profesionální právní služby jsou pro nás samozřejmostí

Veškeré právní služby jsou poskytovány dle požadavků a potřeb klienta s individuálním a lidským přístupem. Odměna za poskytované právní služby je stanovena dle dohody s klientem a dle jeho individuálních možností.

Několik informací o mě

Mgr. Petra ŠTEMBERKOVÁ

Jsem advokátkou s generální praxí, vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studium jsem ukončila v roce 2014 a po absolvování koncipientské praxe jsem v roce 2017 složila advokátní zkoušku a byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 17988. Nyní vykonávám advokátní praxi jako samostatný advokát a právní služby poskytuji ve všech oborech práva fyzickým i právnickým osobám.

%
Právní služby
%
Poradenství

Advokátní kancelář

Mgr. Petra ŠTEMBERKOVÁ

Právní služby

Mojí specializací je především právo rodinné a trestní, věnuji se ale i dalším právním odvětvím, jako jsou nemovitosti, dědictví, právo pracovní, občanské i obchodní, v rámci poskytování právních služeb poskytuji právní poradenství, sepisuji podání i smlouvy, zastupuji klienty před soudy a jinými orgány veřejné moci.

Bezplatná právní poradna

Zájemcům nabízím bezplatné právní konzultace za účelem informování o právech, povinnostech a možnostech řešení různých životních situací. Bezplatná právní konzultace trvá 15 minut, vyslechnu si Váš problém, seznámím Vás s možnostmi řešení a doporučím vhodný postup.